Digital green

Opis projekta:

Cilj projekta je promocija primerov dobre prakse z namenom omogočiti udeležencem ustrezno razumeti koncept trajnostnega razvoja, ki je v naši družbi vse bolj prisoten. Projekt udeležencem hkrati omogoča, da prevzamejo vlogo osveščenih v družbi, ki se jo projekt dotika. Drugi, drznejši cilj je ustvarjati in udejanjati prakse, ki se lahko replicirajo in prenesejo v druga okolja, tudi med državami, kar opolnomoči znanstveno pismenost aktivnih predstavnikov družbe.

Naš namen je intenzivno uporabljati mobilne tehnologije za ohranjanje podatkov in interakcijo z najbolj neposrednimi udeleženci projekta ter med elementi skupnosti v različnih državah. Produkt uporabe nadgrajene resničnosti v kombinaciji z georeferencami bo interaktivni zemljevid, ki bo vseboval vse lokacije, ki se jih bo projekt dotikal. Uporaba QR kod bo zagotovila dodatno vrsto namenskih zemljevidov na lokalnih ravneh.

Z ozirom na različne dimenzije teme trajnosti bodo naše aktivnosti usmerjene k trem smerem, ki imajo isti skupni namen:

 1.      družbena trajnost

To smer predstavlja celostni pristop k temi dediščine. V povezavi s tem izpostavljamo pomen družbene trajnosti ter nameravamo povečati duh evropskega državljanstva, kar dosežemo skozi poglobljeno vedenje o državah udeleženkah projekta ter skozi večjo osveščenost in spoštovanje kulturnih raznolikosti.

 1.      energijska trajnost

Ukvarjali se bomo z vprašanji energetske učinkovitosti ter skušali razumeti proizvodnjo energije. Z vodilnim geslom »Najboljša energija je prihranjena energija« nameravamo razvijati aktivnosti, ki bodo stremele k promociji racionalne rabe energije.

 1.      okoljska trajnost

V državah udeleženkah v projektu bomo prepoznavali in obravnavali problematiko povezano z okoljsko trajnostjo ter delili možne rešitve.

Ker verjamemo, da tradicionalno izobraževanje ni dovolj za »ustvarjanje« aktivnih članov skupnosti, bomo šli še dlje. Zato ima naša strategija več korakov: pomagati učencem prepoznati problem, zadajanje in doseganje ciljev, premagovanje ovir, zbiranje uporabnih informacij in nenazadnje izbira ustreznih alternativ in ukrepanje. Vsi ti koraki bodo zaznamovani s sodelovalnim delom v kontekstu evropskih dimenzij.

Cilji projekta:

Preko projekta bomo skušali izpolniti evropski cilj:

Izboljšati raven ključnih kompetenc in spretnosti mladih, tudi tistih z manj priložnostmi, ter spodbujati njihovo udeležbo v demokratičnem življenju v Evropi in na trgu dela, aktivno držalvjanstvo, medkulturni dialog, socialno vključenost in solidarnost, zlasti z zagotavljanjem več priložnosti za učno mobilnost mladih in tistih, ki so aktivni v mladinskem delu.

Glavni cilji projekta so:

 • Izboljšanje dosežkov na ustrezni in visoki ravni osnovnih in prečnih kompetenc v okviru vseživljenjskega učenja.
 • Podpora šoli za zmanjšanje zgodnjega opuščanja šolanja.
 • Obravnavanje slabih rezultatov pri osnovnih spretnostih, pri matematiki, naravoslovju in pismenosti, z učinkovitejšimi in inovativnimi metodami poučevanja.  

Specifični cilji projekta:

 • spodbujati našo lastno kulturo in dediščino v okviru mednarodnih delavnic in javnih prireditev;
 • motiviranje učencev za učenje svojega in tujega jezika, kot osnova za njihove prihodnje izobraževanje in zaposlovanje;
 • spodbujati izmenjavo izkušenj, metod, inovacij in dobre prakse, za izboljšanje osnovnih spretnosti učencev in preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja;
 • razvoj ustvarjalnosti in odgovornosti učencev preko vključenosti v celoten proces načrtovanja, organiziranja in predstavljanja svojih dosežkov;
 • nudenje podporo učenčevi  ustvarjalnosti in sposobnosti za lokalno in mednarodno delovoanje;
 • razvoj veščin in IKT kompetenc.

 

Aktivnosti v okviru projekta:

V prvem letu bo razvoj aktivnosti povezan z poglabljanjem znanja o konceptu trajnosti. Med udeleženci projekta bomo razvijali veščine izdelave mobilnih aplikacij z uporabo nadgrajene resničnosti in QR kod.
Načrtujemo, da bomo imeli prvi mednarodni sestanek projektnih skupin oktobra v Turčiji, ko bomo bolj podrobno izoblikovali načrtovane dejavnosti. Ker je pomemben sestavni del projekta tudi informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT), bo v januarju na Portugalskem potekalo usposabljanje učiteljev. Namen usposabljanja bo pridobiti veščine za izdelavo mobilnih aplikacij z uporabo nadgrajene resničnosti in QR kod, kot tudi spoznati spletna orodja, ki se bodo uporabljala za raziskovanje in pristop k družbenim medijem in vrstam mreženja.
V prvem letu projekta načrtujemo tudi poglobitev in boljše razumevanje koncepta trajnostnega razvoja med učenci posameznih šol, vključenih v projekt. Rezultat dela po prvem letu projekta bo izdelava skupka medijev (videoposnetki, posterji, seminarske naloge, intervjuji in članki v lokalnih medijih, idr.), ki bodo zajemali tako začrtane teme kot tudi prve verzije mobilnih aplikacij. Pričakujemo tudi, da bomo dodatno identificirali lokalno problematiko povezano s trajnostnim razvojem.
Vse v projektu sodelujoče šole se bodo ukvarjale z različnimi področji dela, vsaka posamezna pa se bo osredotočala na določeno temo.
Vprašalniki namenjeni spremljanju razumevanja in zadovoljivosti obravnavanih tem bodo na voljo na platformi za učence in učitelje.

 

Mednarodna srečanja z delavnicami:

April 2017 (Španija)

Bolgarija 2018 (Bolgarija)

Pričakovani razultati:

Pričakovane rezultate lahko uvrstimo v dve večji skupini: na eni strani so neposredni rezultati, ki so produkt izvedbe projekta in so neposredno povezani z nameni projekta; drugo skupino pa predstavljajo posredni rezultati.

Med neposrednimi rezultati izpostavljamo visoko stopnjo ozaveščenosti o problematiki trajnosti. Pričakujemo, da bodo do konca tretjega leta učenci izdelali in izvedli aktivnosti, ki bodo plod sodelovalnega dela, ki bo imelo neposreden vpliv na skupnosti v posameznih državah, ki tvorijo to partnerstvo in prispevajo k reševanju prepoznanega problema.

Druga posledica projekta bo izboljšanje kvalitete rabe IKT, skupnih spletnih orodij in mobilnih tehnologij, ki se bodo intenzivno uporabljale. V povezavi s tem bo izvedeno tudi izobraževanje vseh sodelujočih učiteljev.

Drugi rezultati projekta bodo razvidni iz aktivnosti učencev. Ti rezultati so, med drugimi, videoposnetki, prezentacije in drugi dokumenti, ki bodo nastali v prvem letu projekta in bodo sestavljali mozaik, ki bo predstavljal preteklost in sedanjost najpomembnejših stvari iz okolja posamezne sodelujoče šole. Pod mentorstvom učiteljev bodo učenci v jezikih posameznih sodelujočih šol in v angleščini izdajali e-brošuro oz. e-časopis, ki ga bodo predstavili na spletu. Vključili bodo številne slike in članke, ki jih bodo sami napisali. Na »inovacijskem taboru« se bodo učenci ukvarjali z reševanjem študije primera. Na to temo bo organizirano tudi tekmovanje. Rešitev študije primera bo lahko predstavljena v obliki prezentacij, posterjev ali na kakšen drug primeren način. Najboljše rešitve bodo nagrajene s priznanji ali skromnimi nagradami.

Dodaten oprijemljiv rezultat projekta bo uporaba nadgrajene resničnosti, ki jo bodo učitelji in učenci izdelali s pomočjo mobilnih aplikacij, ki delujejo na konceptu GPS. V sklopu tega načrtujemo izvedbo IKT usposabljanj za učitelje in učence, pri čemer bo naše vodilo uporaba odprtokodnih in brezplačnih tehnologij. Tudi samo usposabljanje predstavlja oprijemljiv rezultat projekta, saj bo omogočilo izboljšanje tehnoloških in IKT spretnosti učencev in učiteljev.

Med posrednimi rezultati projekta na prvem mestu izpostavljamo povečanje kompetenc v angleščini kot sporazumevalnem jeziku med partnerji v projektu.

Učinki:

Sodelovanje v projektu takšnih razsežnosti ne pušča prostora za ravnodušnost. Faktorje vpliva pričakujemo na različnih ravneh. Najočitnejši učinek bo imel splošni rezultat projekta: ukrepanje na lokalni ravni na področjih posameznih identificiranih problemov. To bo neposredno povezano s trajnostjo projekta. Vključenost zunanjih deležnikov projekta (sveti staršev, okoljske skupine, občine, živalstvo in rastlinstvo okolja, naravni in arheološki parki in posamezna podjetja) bo utrdila povezanost z udeleženimi šolami in obogatila vezi med njimi samimi.

Projekt ima dve močni tehnološki komponenti: uporabo IKT in ustvarjanje tehnologije. Določene študije dandanes že predlagajo programiranje kot novo obliko pismenosti 21. stoletja. Ker ta projekt zajema posamezne koncepte programiranja, bo v delu aktivnosti omogočal ustvarjanje mobilnih aplikacij, kar bo v kontekstu pismenosti vplivalo na vse udeležene.

Naše sodelovanje bo imelo vpliv na učence, saj bo med njimi dvigalo raven vrednot in spretnosti učencev, zlasti: toleranco, spoštovanje, odkritost, vztrajnost, ustvarjalnost, trud, podjetništvo, sodelovanje, uporabo novih tehnologij in tehnologij, ki se uporabljajo v svetu podjetništva. Projekt bo motiviral učence, da bodo ustvarjalni, inovativni ter da bodo iskali različne vire znanja. Pri načrtovanju, izvedbi, in evalvaciji bodo učenci aktivno sodelovali skozi dejavnosti kot so soustvarjanje spletnih strani, priprava portfeljev in izmenjava kulturnih gradiv.

EU flag-Erasmus+_vect_POSSofinancira program Evropske unije Erasmus+

 

(Skupno 167 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost