Učenci

IZBIRNI PREDMETI

V 7., 8. in 9. razredu poleg obveznih predmetov izvajamo pouk obveznih izbirnih predmetov. Učenčeva obveznost je dve uri tedensko, s privoljenjem staršev pa tri ure tedensko. Učenec je lahko oproščen obiskovanja izbirnih predmetov, če obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom.

 1. RAZRED

 

PREDMET UČITELJ
Gledališki klub Irena AČKOVIČ
Nemščina 1 Breda BANOVŠEK
Sodobna priprava hrane Urška DOLGAN
Španščina 1 Brigita ZADNIK
Šport za sprostitev Franci GRILJC
Vzgoja za medije – televizija Nika FTIČAR KOTNIK

 

 1. RAZRED

 

PREDMET UČITELJ
Likovno snovanje 2 Sonja ŽMAVC
Nemščina 2 Breda BANOVŠEK
Španščina 2 Brigita ZADNIK
Šport za zdravje Mojca BEBER
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Andrej MATJAN

  

 1. RAZRED

 

PREDMET UČITELJ
Elektronika z robotiko Peter ŠTUBLJAR
Izbrani šport: odbojka Franci GRILJC
Izbrani šport: odbojka Mojca BEBER
Načini prehranjevanja Urška DOLGAN
Nemščina 3 Breda BANOVŠEK
Računalništvo − Računalniška omrežja Iztok ŠKOF
Retorika Katarina ZORE
Španščina 3 Brigita ZADNIK

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

 V skladu z zakonom izvajamo neobvezne izbirne predmete v 1. razredu ter v drugem in tretjem triletju.

Izbira neobveznih izbirnih predmetov je prostovoljna. Učenec lahko izbere največ dve uri neobveznih izbirnih predmetov na teden.

 

PREDMET UČITELJ RAZRED
Drugi tuji jezik − nemščina Breda BANOVŠEK, Urša JERMAN 4.–9.
Računalništvo Iztok ŠKOF 4.–6.
Tehnika Mojca PODBELŠEK, Lijana KOČAR 4.–6.
Tuji jezik -angleščina Lara BRAJER, Anja KOTNIK LEBAR, Petra LIKAR JAN 1.
Šport Mojca BEBER, Rok HRIBAR 4.–6.

 

POUK V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH

Pouk v manjših učnih skupinah bomo v šolskem letu 2018/19 izvajali v 8. in 9. razredu pri pouku matematike.

DODATNI IN DOPOLNILNI POUK

Dodatni pouk je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti z izbrano snovjo na zahtevnejši ravni.

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki imajo zaradi odsotnosti ali iz katerega koli drugega razloga težave s snovjo določenega predmeta.

Udeležba pri dodatnem in dopolnilnem pouku je prostovoljna. Učenec, ki se vključi vanju, pa ju je dolžan redno obiskovati. Če bo učenec dopolnilni ali dodatni pouk prenehal obiskovati, ste starši o tem dolžni predhodno razrednika pisno obvestiti.

Dopolnilni in dodatni pouk potekata pred rednim poukom oziroma po njem.

INTERESNE DEJAVNOSTI

 

Interesne dejavnosti so oziroma bodo organizirane v skladu z interesi učencev v času pred poukom ali po njem. Če bo za posamezno dejavnost premalo zanimanja, je v tekočem šolskem letu ne bomo izvajali. Učenci naj se prijavijo na posamezno dejavnost po posvetu s starši. Ko se učenec prijavi, mora interesno dejavnost tudi redno obiskovati. V primeru, da bo učenec določeno interesno dejavnost prenehal obiskovati, ste starši o tem dolžni razrednika predhodno pisno obvestiti.

 

Dejavnost Mentor Razred
KULTURNO-UMETNIŠKO PODROČJE
Bralna značka

Razredniki

in knjižničarka

1.–5.
Bralna značka

Katarina Zore,

Irena Ačkovič,

Nika Ftičar Kotnik,

Marta Grkman Repolusk

6.–9.
Angleška bralna značka

 Urša Jerman,

Aleksandar Tonić,

Breda Banovšek

4.–9.
Nemška bralna značka Breda Banovšek 7.–9.
Nemške urice

Breda Banovšek,

Urša Jerman

3.
Mladinski pevski zbor Mateja Kališnik 6.–9.
Otroški pevski zbor Mateja Kališnik 1.–5.
Vokalna tehnika Mateja Kališnik 6.–9.

Dramsko-plesne

Delavnice

Karla Koman 2.
Pravljično ustvarjanje Nina Rozina Krasovsky 1.
Vezenje Mojca Orešnik 5.
Socialne igre Nelka Hrovat 1.
Knjižničarski krožek Marta Grkman Repolusk 6.–9.
Bralni klub Marta Grkman Repolusk 6.–9.
Španska bralna značka Brigita Zadnik 7.–9.
Spretni prstki

Maruša Sitar

Tanja Ivanjko Kovačič

1.
Dramsko-plesni klub Andreja Žavbi Kren 5.
Medkulturno povezovanje

Urška Hribernik

Nika Ftičar Kotnik

3.–9.
Likovni krožek Sonja Žmavc 4., 5.
Modri noski

Anja Kotnik Lebar

Tanja Ivanjko Kovačič

7.–9.
POLJUDNOZNANSTVENO PODROČJE
Računalniški krožek Iztok Škof 6.–9.
Logika Natalija Uršič 6.–9.
Razvedrilna matematika Natalija Uršič 6.–9.
Logična pošast Natalija Uršič 6.–9.
Male sive celice Natalija Uršič 7.–9.
Matemček Natalija Uršič 6.–9.
Prometni krožek Peter Štubljar 6.–9.
Šahovski krožek Peter Štubljar 2., 3.
Vesela šola Lea Zbičajnik 4.–9.
Naravoslovni krožek Urška Dolgan 6.–8.
Naravoslovno-matematična delavnica

Anja Kotnik Lebar

Nina Rozina Krasovsky

1.
Šolski parlament Andrej Matjan 1.–9.
Cici Vesela šola Sonja Završnik 2., 3.
1, 2, 3, zdravi in eko smo vsi

Anja Kotnik Lebar,

Lara Brajer

4., 5.
Naravoslovni krožek Franci Mestek 4., 5.
Zabavna matematika 2 Tjaša Spruk 2.
Zabavna matematika 3 Valentina Spruk 3.
Čarobni gozd

Anja Žavbi,

Patricija Urankar

3.
ŠPORTNO PODROČJE
Namizni tenis zunanji izvajalci 1.–9.
Mali nogomet zunanji izvajalci 1.–9.
Košarka zunanji izvajalci 5.–9.
Odbojka zunanji izvajalci 2.–9.
Planinski krožek

Franci Mestek

Mojca Janžekovič

1.–9.
Splošna športna vadba

Vida Burja

Mojca Hočevar

Rok Hribar

Urška Hribernik

1.–3.
Pravljična joga Petra Likar Jan 1.

 ORGANIZACIJA DRUGIH DEJAVNOSTI

 • Šola v naravi za učence 2. razreda v domu Čebelica v Dolenji vasi pri Čatežu od 6. do 8. 5. 2019 za dva oddelka in od 8. do 10. 5. 2019 za en oddelek. Vodja Urška Hribernik.
 • Šola v naravi za učence 3. razreda v domu Lipa v Črmošnjicah od 4. do 6. 3. 2019 za dva oddelka in od 6. do 8. 3. 2019 za dva oddelka. Vodja Tjaša Spruk.
 • Letna šola v naravi za učence 4. razreda v Bašaniji pri Savudriji od 27. do 31. 5. 2019. Vodja Mojca Beber.
 • Šola v naravi za učence 5. a in 5. c razreda v domu Štrk od 15. do 17. 10 2018 in za učence 5. b v domu Štrk od 17. do 19. 10. 2018. Vodja Andreja Žavbi Kren.
 • Zimska šola v naravi za učence 6. razreda v Cerknem od 14. do 18. 1. 2019. Vodja Franci Griljc.
 • Izbirna ekskurzija v Avstrijo za učence izbirnega predmeta Nemščina (6. razred), april 2019. Vodja Urša Jerman.
 • Izbirna ekskurzija v Nemčijo za učence izbirnega predmeta Nemščina (9. razred), 6. 10. 2018. Vodja Breda Banovšek.
 • Pevski vikend za učence, ki obiskujejo mladinski pevski zbor v domu Bohinj od 15. do 17. 3. 2019. Vodja Mateja Kališnik.
 • Zborovski BUM za Mladinski pevski zbor, nastop na osrednji državni proslavi ob dnevu državnosti, 24. 6. 2019. Vodja Mateja Kališnik.

 

V šolskem letu 2018/19 bomo organizirali tudi naslednje tečaje:

 • tečaj plavanja za učence 3. razreda (20 ur) v bazenu CIRIUS-a,
 • tečaj plavanja za učence 4. razreda v letni šoli v naravi (izveden bo v maju),
 • tečaj plavanja za neplavalce od 6. do 9. razreda,
 • tečaj alpskega smučanja in smučarskega teka za učence 6. razreda v zimski šoli v naravi,
 • plesni tečaj za učence 9. razreda (znotraj pouka),
 • kolesarski izpit za učence 5. razreda.

NARAVOSLOVNI, KULTURNI, ŠPORTNI IN TEHNIŠKI DNEVI TER EKSKURZIJE

Starši boste o posamezni dejavnosti (kulturni dnevi, športni dnevi, naravoslovni dnevi, tehniški dnevi, ekskurzije) obveščeni pravočasno med šolskim letom.

Starši sporočite odsotnost svojih otrok na dnevih dejavnosti (kulturni dnevi, športni dnevi, naravoslovni dnevi, tehniški dnevi, ekskurzije) po telefonu ( 01 830 37 80 ali faksu 01 830 37 88 vsaj dva dneva pred dejavnostjo oziroma najkasneje na dan dejavnosti do 8. ure zjutraj.

Če odsotnost ne bo javljena oziroma bo neopravičena, bomo učencu oziroma staršem zaračunali stroške prevoza.

 

TEKMOVANJA

Z našimi učenci bomo sodelovali na tekmovanjih z različnih področij.

Bralne značke:

– slovenska bralna značka (1.–9. razred),

– angleška bralna značka (4.–9. razred),

– španska bralna značka (7.–9. razred).

Tekmovanja iz znanja:

– iz matematike za Vegovo priznanje (1.–9. razred),

– iz naravoslovja KRESNIČKA (1.–7. razred),

– iz logike (6.–9. razred),

– iz razvedrilne matematike (6.–9. razred),

– iz prostorske predstavljivosti – MATEMČEK (1.–9. razred),

– iz slovenščine za Cankarjevo priznanje (4.–9. razred),

– iz kemije za Preglovo priznanje (8. in 9. razred),

– iz biologije za Proteusovo priznanje (8. in 9. razred),

– iz geografije (6.–9. razred),

– iz fizike za Stefanovo priznanje (8. in 9. razred),

– iz angleščine (8. in 9. razred),

– iz nemščine (9. razred),

– iz španščine (7.–9.razred),

– iz zgodovine (8. in 9. razred),

– iz astronomije (8. in 9. razred),

– Cici Vesela šola (2. in 3. razred),

– Vesela šola (4.–9. razred),

– Logična pošast (1.–9. razred).

 

Tekmovanja s tehničnega področja in drugih področij:

– iz konstruktorstva in tehnologije obdelav (6.–9. razred),

– računalniško tekmovanje Bober (4.–9. razred),

– Kaj veš o prometu (učenci 6.–9. razreda, vključeni v Prometni krožek),

– Kaj veš o sladkorni bolezni (8. in 9. razred),

– Male sive celice (7.–9. razred),

– tekmovanje v kuharskih veščinah Zlata kuhalnica (6.−9. razred),

– revija otroških in mladinskih pevskih zborov.

 

Športna tekmovanja

S točnimi termini posameznih tekmovanj na šolskem, regijskem in državnem nivoju bodo učence seznanili mentorji.

 

(Skupno 515 obiskov, današnjih obiskov 1)