Through artistic abilities to developed basic skills

Opis projekta:Logotip_0001

Na šoli že dalje časa opažamo težave z nizkimi spretnostmi na področju pismenosti in matematike. Rezultati Nacionalnega preverjanja znanja kažejo na to, da nižje rezultate večinoma dosegajo učenci z neugodnimi življenjskimi pogoji.

Namen projekta je razviti osnovne veščine učencev preko multidisciplinarnih in meddiscplinarnih metod, kjer bodo vključene umetnostne sposobnosti učencev in njihove naravne potrebe po znanju, interakciji in zabavi. Raziskovali bomo tudi vpliv mednarodnih kultur na proces učenja in tradicije, ki so se razvile v našem okolju. Skozi mednarodne umetniške delavnice in javne dogodke želimo promovirati lokalno, regionalno in nacionalno kulturo ter dediščino.

Učence z različnimi ozadji in tiste, ki so družbeno izločeni, želimo motivirati, da bi se naučili tujih jezikov, kot sta angleščina in nemščina, kar jim bo prišlo prav pri bodočem izobraževanju in iskanju zaposlitve. Motivirati želimo tudi učence z nižjimi sposobnostmi za vseživljenjsko učenje. Naš namen je izboljšati osnovne sposobnosti učencev ter preprečiti predčasno prekinitev šolanja.

Preko spletne in osebne korespondence in sodelovanja na mednarodnih delavnicah bodo učitelji in učenci razvili jezikovne spretnosti in IKT kompetence. Na delavnicah bo delo potekalo tako, da bodo manj zanimive spretnosti predstavljene na zanimiv način, ta izkušnja pa bo imela velik vpliv na bodoče delo in kariero učencev.

Projekt ponuja nove vsebine učencem in lokalnim skupnostim. Radi bi razvili kreativnost učencev ter odgovornost pri načrtovanju, organiziranju in predstavljanju dosežkov. Z vključevanjem učencev z različnimi ozadji želimo promovirati senzibilnost in razumevanje manjšin in zapostavljenih ljudi ter tako razviti toleranco preko spoznavanja različnih kultur.

Cilji projekta:

Preko projekta bomo skušali izpolniti evropski cilj:

Izboljšati raven ključnih kompetenc in spretnosti mladih, tudi tistih z manj priložnostmi, ter spodbujati njihovo udeležbo v demokratičnem življenju v Evropi in na trgu dela, aktivno državljanstvo, medkulturni dialog, socialno vključenost in solidarnost, zlasti z zagotavljanjem več priložnosti za učno mobilnost mladih in tistih, ki so aktivni v mladinskem delu.

Glavni cilji projekta so:

 1. Obravnavanje slabih rezultatov pri osnovnih spretnostih, pri matematiki, naravoslovju in pismenosti, z učinkovitejšimi in inovativnimi metodami poučevanja.  
 2. Izboljšanje dosežkov na ustrezni in visoki ravni osnovnih in prečnih kompetenc v okviru vseživljenjskega učenja.
 3. Podpora šoli za zmanjšanje zgodnjega opuščanja šolanja.

Specifični cilji projekta:

 • razvijanje osnovnih spretnosti učencev preko umetniških sposobnosti ter naravno potrebo po znanju, interakciji in zabavi;
 • preučevanje vplivov lokalnih in nacionalnih kultur na razvoj gledališča;
 • spodbujati našo lastno kulturo in dediščino v okviru mednarodnih delavnic in javnih prireditev;
 • motiviranje učencev za učenje svojega in tujega jezika, kot osnova za njihove prihodnje izobraževanje in zaposlovanje;
 • spodbujati izmenjavo izkušenj, metod, inovacij in dobre prakse, za izboljšanje osnovnih spretnosti učencev in preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja;
 • razvoj ustvarjalnosti in odgovornosti učencev preko vključenosti v celoten proces načrtovanja, organiziranja in predstavljanja svojih dosežkov;
 • nudenje podporo učenčevi  ustvarjalnosti in sposobnosti za lokalno in mednarodno delovanje;
 • razvoj veščin in IKT kompetenc.

Aktivnosti v okviru projekta:

Gledališki klub: gledališke igre v slovenskem (angleškem in nemškem) jeziku, javne predstavitve.

Likovni klub: likovno ustvarjanje, izdelava scenografij za gledališke igre in muzikal, javne razstave.

Glasbeno-plesni klub: delavnice petja in plesa, muzikal, javni nastopi.

Mednarodna srečanja z delavnicami:

 1. Grčija (november 2016): 6 učencev + 2 spremljevalca
 2. Hrvaška (april 2017): 6 učencev + 2 spremljevalca
 3. Slovenija (oktober 2017): vsi udeleženci klubov
 4. Poljska (marec 2018): 6 učencev + 2 spremljevalca

Pričakovani rezultati:

 • Končni produkt projekta bo spletni vodič, ki ga bodo lahko uporabljali drugi učitelji. Vseboval bo primere dobre prakse, učne načrte, programe delavnic in najbolj uspešne metode ter inovativne pristope. Objavljen bo po končanem projektu na EU platformi za diseminacijo ter na šolskih spletnih straneh.
 • Boljša kvaliteta dela učenca s pomočjo bolj privlačnih, učencem prijaznih metod.
 • Vključevanje občanov v šolsko življenje, dogodke, festivale, omogočanje ogleda javnih nastopov učencev ter s tem ozaveščanje o obstoju drugih kultur.
 • Sodelovanje na področju izobraževanja v osnovnih in srednjih šolah ter z lokalnimi skupnostmi in oblastmi.
 • Razvijanje matematične in podjetniške spretnosti posameznika preko organiziranja  in načrtovanja predstav, merjenja, oblikovanja dekoracije in kostumov,  priprave razstav, objavljanja svojih dosežkov in timskega dela.
 • Učenci iz različnih ozadij, tisti, ki trpijo zaradi izobraževalnih, socialnih ali ekonomskih razmer ter iz skupnosti mešanih etničnih izvorov, bodo imeli priložnost, da razvijejo svoje sposobnosti, se učijo drug od drugega ter izmenjajo kulturne in tradicionalne dosežke na različnih področjih.
 • Izvedba predstav slavnih nacionalnih ali svetovnih gledaliških iger v angleškem, nemškem in nacionalnem jeziku.
 • Višja motivacija za učenje tujih jezikov preko kreativnosti in iger.
 • Učitelji bodo pridobili nove izkušnje, metode in tehnike poučevanja.
 • Boljše sodelovalne spretnosti med vpletenimi učitelji in učenci.
 • Učitelji in učenci bodo razvili svoje IKT spretnosti z uporabo modernih elektronskih naprav pri nalogah, spletnih delavnicah, videokonferencah in sodelovanjem na eTwinning-u.

Učinki:

Projekt s svojimi dodatnimi izvenšolskimi aktivnostmi in mednarodnimi delavnicami predstavlja dodano vrednost k šolskemu programu. Sodelujoče šole bodo bolj odprte zunanjemu svetu z ustvarjanjem in vključevanjem evropske dimenzije v svoje profile.

V šolsko življenje bodo vključeni lokalna skupnost, predstavniki in starši. Učenci bodo organizirali javne predstavitve svojega dela ter dosežkov. Predstavniki staršev, starih staršev itd. bodo pomagali pri organizaciji in učili učence na predvidenih delavnicah. Učenci bodo preko javnih nastopov izboljšali svoje komunikacijske sposobnosti v svojem in tujih jezikih ter osnovne veščine v pismenosti in matematiki. Pričakujemo, da bodo učenci po tem projektu bolj motivirani za sodelovanje v učnem procesu. Prav tako pričakujemo, da bo manj učencev predčasno zaključilo šolanje, saj želimo pokazati, da je šola lahko tudi kulturni in umetniški center, kjer se učenci radi učijo. Učenci bodo postali učitelji in poučevali učence drugih sodelujočih šol iz različnih držav.  Tako bodo pridobili in izboljšali obstoječe socialne kompetence. Imeli bodo možnost naučiti se uporabe računalniških iger za predstavitev in ocenitev svojega dela. Sodelujoči bodo lahko sami organizirali svoje učenje in razvili ter uporabili matematično razmišljanje za realizacijo nalog. Vsi sodelujoči bodo izboljšali kulturno osveščenost in izražanje preko vpletenosti v različnih delavnicah. Učenci bodo izboljšali svojo samozavest z uspešno opravljenimi nalogami. Učitelji in osebje bodo razvili nove veščine, povezane z vodenjem projektov. S kolegi iz drugih evropskih držav si bodo izmenjali materiale, metode in tehnike poučevanja ter nove ideje. Menimo, da bodo rezultati projekta pomemben primer za vse šole s podobnimi potrebami. Sodelujoči učitelji in učenci bodo pridobili dolgotrajna prijateljstva iz drugih evropskih držav.

Učenci bodo razmišljali o življenjskih težavah, ki se bodo pojavile v igrah. Postali bodo bolj tolerantni do drugačnih, saj se bodo zavedali, da živimo v multikulturni družbi, osveščali pa bodo tudi druge. Učenci in učitelji bodo razširili svoje znanje o evropskih državah, razvili jezikovne veščine in izboljšali odnos do tujih jezikov v Evropi. Razvili bodo veščine 21. stoletja, kot so: IKT kompetence, neodvisnost in odgovornost za svoje lastno učenje in delo, sodelovalne veščine, izboljšali bodo svoje veščine o sprejemanju odločitev, pridobili veščine o tveganem vodenju, se naučili organizirati javne dogodke in predstaviti svoje delo skupnosti. Nevladne organizacije bodo vzpostavile stike, ki bodo morda vodili do mednarodnih sodelovanj. Projekt bo objavljen na eTwinning platformi in bo tako viden ostalim evropskim šolam. Ta projekt se lahko izvaja v vsaki šoli, ki bi jo zanimalo. Vse, kar mora šola narediti je, da prilagodi svoje okolje, dediščino, navade in tradicije.

EU flag-Erasmus+_vect_POSSofinancira program Evropske unije Erasmus+

 

 

 

(Skupno 117 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost