Organizacija

Svet šole

Zavod upravlja Svet šole, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev. Svet zavoda:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja,
 • sprejema program razvoja šole,
 • sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 • obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,
 • sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa odlok ali drugi splošni akt zavoda,
 • določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
 • predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
 • daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 • razpisuje volitve predstavnikov v svet zavoda,
 • sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
 • v soglasju z ustanoviteljem odloča o najemanju kreditov,
 • imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
 • odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
 • opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesov staršev je v šoli oblikovan Svet staršev šole. Svet staršev obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko ter daje pobude drugim organom šole. Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe;
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu;
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
 • voli predstavnike staršev v svet zavoda in
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Šolski sklad

Šolski sklad je bil ustanovljen v šolskem letu 1998/99 v skladu s 135. členom ZOFVI z namenom, da bi učencem naše šole zagotovili boljšo in večjo kakovost vzgojno-izobraževalnega programa in obogatili dejavnosti posameznega razreda, ki se ne financirajo iz javnih sredstev. Sem prištevamo nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka, dodatno izobraževanje nadarjenih učencev, kotizacije in prevoze učencev na tekmovanja iz znanja, pomoč učencem iz socialno-ekonomsko šibkih družin idr.
S sredstvi sklada na podlagi sprejetih pravil upravlja upravni odbor, ki je sestavljen iz treh predstavnikov šole in štirih predstavnikov staršev. Več informacij o skladu si lahko preberete na šolski spletni strani www.ostb.si v razdelku Šolski sklad.

 

(Skupno 2.314 obiskov, današnjih obiskov 2)
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-66705794-1');