Organizacija

Osnovna šola Toma Brejca je samostojen zavod, ki ga je z odlokom ustanovila Občina Kamnik.

Zavod upravljata ravnateljica in Svet šole.

Organigram šole

Svet šole

Zavod upravlja Svet šole, ki ga sestavlja 11 članov (trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev zavoda in trije predstavniki staršev). Mandat članov traja štiri leta. Svet šole:

  • imenuje in razrešuje ravnatelja,
  • sprejema program razvoja šole,
  • sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
  • obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
  • odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
  • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
  • odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,
  • sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa odlok ali drugi splošni akt zavoda,
  • določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
  • predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
  • daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
  • razpisuje volitve predstavnikov v svet zavoda,
  • sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
  • v soglasju z ustanoviteljem odloča o najemanju kreditov,
  • imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
  • odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
  • opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.

Ravnateljica

Za pedagoško in upravno vodenje šole je odgovorna ravnateljica, ki ima naslednje prednostne naloge:

  • organizira, načrtuje in vodi delo šole,
  • pripravlja program razvoja šole,
  • pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovorna za njegovo izvedbo,
  • je odgovorna za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
  • vodi delo učiteljskega zbora,
  • oblikuje predlog nadstandardnih storitev,
  • spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
  • organizira mentorstvo za pripravnike,
  • prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
  • predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
  • odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
  • spremlja delo svetovalne službe,
  • skrbi za sodelovanje zavoda s starši,
  • obvešča starše o delu šole in o spremembah pravic in obveznostih učencev,
  • spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
  • odloča o vzgojnih ukrepih,
  • zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
  • zastopa in predstavlja šolo in je odgovorna za zakonitost dela,
  • določa sistemizacijo delovnih mest,
  • odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
  • skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo,
  • je odgovorna za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

Strokovni organi

Strokovni organi šole so:

a) učiteljski zbor, ki ga sestavljajo učitelji in drugi strokovni delavci šole. Učiteljski zbor:

  • obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
  • predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
  • odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
  • daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
  • daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,
  • odloča o vzgojnih ukrepih in
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

b) učiteljski zbori oddelkov, ki jih sestavljajo učitelji in drugi strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Učiteljski zbori oddelkov:

  • obravnavajo vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,
  • oblikujejo program za delo z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki težje napredujejo,
  • odločajo o vzgojnih ukrepih ter
  • opravljajo druge naloge v skladu z zakonom.

c) razredniki, ki:

  • vodijo delo posameznega oddelčnega učiteljskega zbora,
  • analizirajo vzgojne in učne rezultate oddelka,
  • skrbijo za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev,
  • sodelujejo s starši in šolsko svetovalno službo,
  • odločajo o vzgojnih ukrepih ter
  • opravljajo druge naloge v skladu z zakonom.

č) strokovni aktivi šole, ki:

  • obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja,
  • usklajujejo merila za ocenjevanje,
  • dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela,
  • obravnavajo pripombe staršev in učencev ter
  • opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesov staršev je v šoli oblikovan Svet staršev, ki obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko ter daje pobude drugim organom šole. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na uvodnem roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike staršev v svet zavoda,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

 

(Skupno 4.677 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost