Statusi učencev

Vrste statusov

Učenci na predlog staršev oz. skrbnikov (obrazec Vloga za pridobitev statusa) in ob predložitvi ustrezne dokumentacije lahko pridobijo naslednje statuse:

    • status učenca perspektivnega športnika,
    • status učenca perspektivnega mladega umetnika,
    • status učenca vrhunskega športnika,
    • status učenca vrhunskega mladega umetnika.

Šola podrobneje uredi postopek za pridobitev statusa in prilagajanje šolskih obveznosti s Pravili o pridobitvi statusa športnika in mladega umetnika ter o prilagajanju šolskih obveznosti učencem s statusom. O dodelitvi, mirovanju oziroma prenehanju statusa odloči ravnateljica.

Prilagoditve na podlagi statusa

Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.

Odvzem statusa

Učencu, ki ne izpolnjuje obveznosti iz pisnega dogovora, lahko šola status odvzame na predlog razrednika ali učiteljskega zbora.

Mirovanje statusa

Učencu status zaradi bolezni oziroma poškodbe ali drugih utemeljenih razlogov lahko miruje, dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je bilo odločeno o mirovanju. Mirovanje statusa lahko predlagajo razrednik, učiteljski zbor ali starši učenca.

Prenehanje statusa

Učencu status preneha na zahtevo staršev učenca, s potekom časa, za katerega je bil učencu dodeljen, če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil status dodeljen, če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status, ali če se mu status odvzame.

 

(Skupno 698 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost